Workshop

โครงการอบรมเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1/2551

โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 4/2551

โครงการอบรมเกียรติบัตร “รู้รักสมานฉันท์” เรื่อง “ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์”

โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 3/2550