สำหรับหน้านี้เป็นรายงานสรุปการสัมมนาวิชาการ
Mekong-Salween: Peoples, Water, and the Golden Land of Suvarnabhumi/Southeast Asia
 วันพฤหัสบดีที่ 23 –  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน  2549
ณ ห้องประชุม โรงแรมเซ็นทรัล ดวงตะวัน   จังหวัดเชียงใหม่