โครงการเกียรติบัตร “ศรีเทพ-ละโว้-อโยธยา: ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 7-8/2555

โครงการเกียรติบัตร “ศรีเทพ-ละโว้-อโยธยา: ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 6/2553

โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 5/2552

โครงการอบรมเกียรติบัตร “การพัฒนาประชาธิปไตย” รุ่นที่ 1/2551

โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 4/2551

โครงการอบรมเกียรติบัตร “รู้รักสมานฉันท์” เรื่อง “ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอุษาคเนย์”

โครงการอบรมเกียรติบัตร “อยุธยาศึกษา : ตลาดวิชาสำหรับครู–อาจารย์” รุ่นที่ 3/2550

ที่อยู่