การสัมนนาวิชาการนานาชาติ International Conference

"500 ปี ความสัมพันธ์สยามประเทศไทย กับโปรตุเกส

และชาติตะวันตกในอุษาคเนย์ 2054-2554"

500 Anniversary of Siam-Thailand Relations with Portugal and the West: 1511-2011

วันพฤหัส 26 - ศุกร์ 27 มกราคม 2555 Th 25 – Fr 26 January 2012

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Ayutthaya Rajabhat University

 

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2553

แม่น้ำโขง ณ นครพนม II

Social and Economic Corridors of the Mekong Basin

วันพฤหัสบดีที่ 21 – วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

ลงพื้นที่ภาคสนาม เวียงจัน 450 ปี - ฮานอยพันปี Vientiane 1560-2010 - Hanoi 1010 – 2010

วันเสาร์ 23 - วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2553 (6 วัน/5 คืน)

ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วิทยากรท้องถิ่น และวิทยากรพิเศษ : ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ

งานสัมมนาวิชาการประจำปี 2552 - Seminar 2009

รัฐชาติ – พรมแดน: ความขัดแย้งและข้อยุติ บนเส้นทางสันติภาพอาเซียน

Nation-states and Their Borders: Conflicts and Resolutions

วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2552 Fr. 27 November 2009

ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

Princess Sirindhorn Anthropology Center, Bangkok

รายการภาคสนาม

มหัศจรรย์ ฟูนัน-ออกแก้ว-บันทายมาศ/ฮาเตียน-จามปาใต้-โพนาการ์-โพกลงกะไร

Funan-ChampaFunan-Oc Eo-Ha Tien-Champa-Nha Trang-Po Nagar-Po Klong Garai

(6 วัน/D 5 คืน/N) เดินทางโดย AF (Air France)

28 พฤศจิกายน/Nov -3 ธันวาคม/Dec 2552/2009

งานสัมมนาวิชาการประจำปี- Seminar

โลกของอิสลามและมุสลิมในอุษาคเนย์

The Islamic World and Muslims in Southeast Asia

วันศุกร์ที่ 28- เสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2551 /28-29 November 2008

ณ โรงแรม ทวิน โลตัส นครศรีธรรมราช   จังหวัดนครศรีธรรมราช

Twin Lotus Hotel-Nokhon Sithammarat, Siam ( Thailand)

ภาคสนาม อารยธรรมเพื่อนบ้าน " ลังกาวี" ประเทศมาเลเซีย Langkawi Malaysia

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2551 /30 November – 1 December 2008

ขอเชิญร่วมการสัมมนาวิชาการ - Seminar

แม่น้ำโขง: ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม

กับกระแสของความเปลี่ยนแปลง

The Mekong River: Its Diversities and Current of Changes

24-25 มกราคม 2551 ณ โรงแรม นครพนม ริเวอร์วิว  จ.นครพนม

26-30 มกราคม  2551 ลงพื้นที่ภาคสนามประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม


120 ปี ความสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น:

เอเชียตะวันออกกับอุษาคเนย์ (2430-2550)
120 Anniversary: Thai-Japanese Diplomatic Relations (1887-2007)
ศุกร์/Fri 23 พฤศจิกายน/November  2550/2007
ณ โรงแรม พูลแมน  กรุงเทพ คิง  เพาเวอร์  ซอยรางน้ำ  กรุงเทพฯ
Hotel Pullman Bangkok King Power

Japanese Language Program (Click Here)

English LanguageProgram (Click Here)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่