อุษาคเนย์เสวนาสาธารณะ Southeast Asian Public Talk

เชิญร่วมเสวนา

"ผู้นำสตรีในอาเซียน/อุษาคเนย์:

Female Leadership in Southeast Asia: Aquino-Megawati-Suu Kyi-Yingluck"

ศุกร์ 23 กันยายน 2554 Fr. 23 Sept 13:30-17:00

ห้อง/Room ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Prakob Hutasing Room, 3rd Floor, Anake Prasong Buildingธรรมศาสตร์/Thammasat/Bangkok

 

13.30 น.          ลงทะเบียน และชมวีซีดี / Our Boundary-Our Asean Neighbors

14.00 น.          ต้อนรับและเปิดงานโดย ผศ. อดิศร หมวกพิมาย /Opening

14.15 น.          เสวนา / วิทยากร / Panel Discussion:

                       Chris Baker          (Yingluck)                

                       อัครพงษ์ ค้ำคูณ       (Aquino)

                       อรอนงค์ ทิพย์พิมล  (Megawati)     

                       ดุลยภาค ปรีชารัชช  (Suu Kyi)

                       พิเชฐ สายพันธ์        (เพศสภาวะ)          

                       สุภัตรา ภูมิประภาส (นำอภิปราย)

                       ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  (ดำเนินการ

16.15 น.          ซักถาม/Discussion

16.30 น.           ละครเรื่อง “เปิดโลกมายา ผู้นำสตรีกับการเมืองอุษาคเนย์” 

17.00 น.           ปิดงาน

พิธีกร               สมฤทธิ์ ลือชัย 

 

หมายเหตุ

จัดโดยวิชา อศ. 210 และ วิชา อศ. 417  โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มธ.

ร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ชมรมอุษาคเนย์ที่รัก สมาคมจดหมายเหตุสยาม (ไม่มีค่าลงทะเบียน)