เสวนา 110 ปี ปรีดี พนมยงค์ (2443-2553)

โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ ปรีดี – พูนศุข พนมยงค์

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2553   เวลา  13.00  น.

ณ ห้องบุญชู โรจนเสถียร  อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3  ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

(ส่งมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และเว็บไซต์ “ปรีดี–พูนศุข  พนมยงค์” Pridi-Phoonsuk.org)

{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{{

13.00 น.            ลงทะเบียน

13.30 น.           กล่าวเปิดงาน โดย  ผู้แทนครอบครัวปรีดี-พูนศุข  พนมยงค์

แนะนำเว็บไซต์ / อีไลบรารี่   โดย ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ

14.00 น.           อภิปราย  “ลัทธิชาตินิยมกับผู้หญิง: สถาปัตย์กับความทรงจำ”

                        อ.ชาตรี   ประกิตนนทการ                 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ม.ศิลปากร 

                        ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์    วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  ม.รังสิต

                        ดร.ปิยวรรณ      อัศวราชันย์             คณะมนุษยศาสตร์  พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง          

คุณศิโรตม์          คล้ามไพบูลย์         นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์

                        รศ.อุบลรัตน์        ศิริยุวศักดิ์              นักวิชาการอิสระ

                        อ.อัครพงษ์         ค้ำคูณ                    ดำเนินรายการ

16.00 น.           อาหารว่างและสังสรรค์  

 

จัดโดย          โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ และเว็บไซต์ ปรีดี - พูนศุข  พนมยงค์

ร่วมกับ           มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , สมาคมจดหมายเหตุสยาม,

                     หอจดหมายเหตุและหอประวัติศาสตร์ฯ มธ.

                     ไม่มีค่าใช้จ่าย