อภิปราย/Panel

 “การเมืองสยามประเทศ (ไทย)-หลังสมัคร II และ/หรือ “ตุลาการภิวัตน์-ได้ผลจริงหรือ”

Siam-Thailand: Post-Samak II:

“Judicialization”: Does in Work in Our Country: Thailand-Siam?

12:30-16:00 อาทิตย์ 3 สิงหาคม 51/Sun.  3 August 2008

Room 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/Thammasat, Tha Phrachan 

12:30     ลงทะเบียน และวีซีดี-สยาม-เขาพระวิหาร

13:00     เปิดงานและกล่าวต้อนรับโดย รศ.เกศินี วิฑูรย์ชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

13:15     อภิปรายโดย วิทยากร/Speakers

พนัส ทัศนียานนท์ Panat P.

คณิน บุญสุวรรณ (ดร.) Khanin B.

ประสิทธิ์ ปิวาวัฒนพานิช (รศ.) Prasit P.

สมชาย ปรีชาศิลปกุล (รศ.) Somchai P.

จันทจิรา เอี่ยมมยุรา (ผศ.ดร.) ดำเนินการอภิปราย Chanthachira A.

16:00     สังสรรค์และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

 

หมายเหตุ

ไม่มีค่าลงทะเบียน และร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,

กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, สมาคมจดหมายเหตุสยาม, และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.