อภิปราย/Panel

สยามประเทศ (ไทย) หลังสมัคร 1:

การเมืองกับลัทธิชาตินิยม—กรณีศึกษาปราสาทเขาพระวิหาร/รัฐบาลสมัคร--ปัญหาและทางออก

Siam-Thailand: Post-Samak I:

Politics and Nationalism-The Preah Vihear Case

14:00-17:30 อาทิตย์ 13 กรกฎาคม 51/Fri. 13 July 2008

Rm 201 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี/Accountancy Bldg.

ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์/Thammasat, Tha Phrachan 

13:00     ลงทะเบียน และวีซีดี-สยาม-เขาพระวิหาร

14:00     เปิดงานโดย รศ.เกศินี วิฑูรย์ชาติ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ

14:15     อภิปรายโดย วิทยากร/Speakers

พนัส ทัศนียานนท์/Panat T.

พิภพ อุดร/Pipop Udorn

สุรชาติ บำรุงสุข/Surachat B.

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ/Charnvit K.

สมฤทธิ์ ลือชัย/Somrit L. ดำเนินการอภิปราย  

17:30     สังสรรค์และอาหารว่าง/เครื่องดื่ม

หมายเหตุ

ไม่มีค่าลงทะเบียน และร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,

กองทุนจิตร ภูมิศักดิ์, สมาคมจดหมายเหตุสยาม, และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.