มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

และ

เครือข่ายสันติประชาธรรม

ขอเชิญฟังอภิปราย/Panel และแถลงผลการดำเนินงาน

 “การเมืองสยามประเทศ (ไทย)-หลังสมัคร III:

“การเมืองไร้ระเบียบใหม่ และ ประชาธิปไตย 70 = 30 ได้ด้วยหรือ”

12:30-16:00 ศุกร์ที่ 19 กันยายน 2551 ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

12:30               ลงทะเบียน

13:00               เปิดงานและแถลงผลการดำเนินงาน “เครือข่ายสันติประชาธรรม” โดย

ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์

13:15-16.00     อภิปรายโดย วิทยากร

ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

ดร.อภิชาติ สถิตนรามัย

ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร

ดำเนินรายการ อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ

 

หมายเหตุ

ไม่มีค่าลงทะเบียน และร่วมจัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์,

เครือข่ายสันติประชาธรรม