เสวนาสาธารณะ เชิญร่วมการเสวนา

"การเมืองสยามประเทศไทย: หลังอภิสิทธิ์ 1”

วันอาทิตย์ 19 ธันวาคม 2553 14.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง 500 ชั้น 5 คณะพาณิชย์ฯ  ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

 

13.30                 ลงทะเบียน

14.00                 เปิดงาน และฉาย VCD

14.15                 เสวนา "การเมืองสยามประเทศไทย: หลังอภิสิทธิ์ 1"

                        พนัส         ทัศนียานนท์

                        อนุสรณ์      ธรรมใจ

                        ชาญวิทย์     เกษตรศิริ

                        ศรีประภา    เพ็ชรมีศรี

                        ลักขณา      ปันวิชัย       (คำผกา)

                        พิภพ         อุดร           ดำเนินรายการ

                        อัครพงษ์     ค่ำคูณ        พิธีกร

16.15                 ซักถาม อภิปราย

17.00                 ปิดงาน

หมายเหตุ    ไม่มีค่าลงทะเบียน  (ฟรี)  ร่วมจัดโดยมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์และหลักสูตรควบ

5 ปี ตรี-โท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ. ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มธ.