สมาคมจดหมายเหตุสยาม กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 และสัมมนาวิชาการ-Seminar

ภูมิภาคลุ่มน้ำโขง: จดหมายเหตุ - ประวัติศาสตร์- นิเวศวิทยา – ชาติพันธุ์

"Mekong Region: Archives- History-Ecology-Ethnicity"

วันพฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

26-27 February 2009

ณ โรงแรม เวียงอินทร์  จังหวัดเชียงราย

 Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Siam (Thailand)

ภาคสนาม  เส้นทางอารยธรรมชาวไต  เชียงตุง สหภาพพม่า

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - อาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552

 28 February – 1 March 2009

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเป็นมา

ในปัจจุบันองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในมิติต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม  ยังคงจำกัดอยู่ในวงวิชาการเป็นส่วนใหญ่  โดยที่ความเป็นจริงแล้วภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อันหมายความรวมไปถึงประชาคมของซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 6 ประเทศ คือ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนาน) นั้นมีพื้นที่ร่วมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก และทำหน้าที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงประชากรกว่า 250 ล้านคน ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศวิทยาของแม่น้ำสายนี้ได้ก่อเกิดเป็นชุมชนอันร่ำรวยด้วยวัฒนธรรมความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ และด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานก็ได้หล่อหลอมให้ดินแดนแห่งนี้ให้กลายเป็นอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ด้วยสภาพการณ์ปัจจุบันที่แผนการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจบริเวณลุ่มน้ำโขงแห่งนี้ได้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางของความเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อกระแสการพัฒนาเศรษฐกิจโลกเป็นสำคัญนั้น ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายต่อโครงสร้างทางนิเวศวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของชุมชนในภูมิภาคนี้ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นไปตามเข็มทิศที่ถูกกำหนดมาจากทิศทางอื่น

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างการรับรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งความหลากหลายทางนิเวศวิทยาและชาติพันธุ์ของอู่อารยธรรมข้ามพรมแดนรัฐชาติแห่งนี้  เพื่อความเข้าใจที่ดีและรู้เท่าทันผลกระทบจากการพัฒนาที่กำลังเกิดขึ้น   ด้วยว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคแห่งนี้

ดังที่ คำประกาศกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ได้กล่าวไว้ว่า 

“ทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาคแม่น้ำโขงเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่ประชาชนทั้งหมดในภูมิภาคเป็นเจ้าของร่วมกัน ดังนั้น ไม่มีรัฐใดรัฐหนึ่งจะมีสิทธิในการตัดสินใจเพียงลำพังในการใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลกระทบข้ามพรมแดนต่อระบบนิเวศ”

 

การสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือในวงวิชาการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  โดยความริเริ่มของสถาบัน มูลนิธิ และองค์กรต่างๆ ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย   กับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่ส่งเสริมและให้การสนับสนุนการศึกษาการวิจัยเกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน   เพื่อขยายพรมแดนความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาแก่คนและสังคมไทยให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา  ดังพุทธภาษิตที่ว่า   “นตถิ ปญญา สมาอาภา” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี

 

วัตถุประสงค์

1.             เพื่อส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า และเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ในมิติต่าง ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์  สังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม 

2.             เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3.             เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ความเข้าใจต่อผลกระทบจากกระแสความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากแผนพัฒนาเชิงเศรษฐกิจบนลุ่มน้ำโขงในปัจจุบัน

4.                   เพื่อมุ่งสร้างคุณค่าและองค์ความรู้ และพัฒนาบุคคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองสังคมไทย

 

ระยะเวลาของการสัมมนา                ภาควิชาการ วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2552 และ ภาคสนาม    วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2552 ณ ประเทศพม่า

กำหนดการรับสมัคร                          ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  13 กุมภาพันธ์  2552

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 300 คน

ลงทะเบียนสัมมนาท่านละ               1,200 บาท (เป็นค่าเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

1,000 บาท  สำหรับ นักเรียน นิสิต และนักศึกษาระดับปริญญาตรี / เป็นหมู่คณะ

ลงทะเบียนภาคสนามสามเหลี่ยมทองคำ ลุ่มน้ำโขง  ท่านละ  600  บาท 

ลงทะเบียนภาคสนามสหภาพพม่า  ท่านละ  4,900   บาท  (รับจำนวนจำกัด 80  คน)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

สถานที่จัดสัมมนา                              โรงแรม เวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.             เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับในด้านองค์ความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในลุ่มแม่น้ำโขง

2.                   เกิดการสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

3.                   เกิดการต่อยอดให้มีมุมมองประเด็นปัญหาใหม่ๆ เกี่ยวกับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

 

จัดโดย   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

สมาคมจดหมายเหตุสยาม, กองทุนจิตรภูมิศักดิ์,

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ,

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์

ติดต่อสอบถามที่                 มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                                                โทร. 02-424-5768,   02-433-8713 (โทร/โทรสาร)

                                                E-mail: kitsunee_tai@yahoo.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่                www.textbooksproject.com หรือ www.seas.arts.tu.ac.th

Location

Text Box: ท่านที่ลงทะเบียนร่วมสัมมนาวิชาการจะได้รับอภินันทนาการหนังสือและเอกสารวิชาการ ดังนี้
(1)  หนังสือ แม่น้ำโขง: ความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ภาษา และวัฒนธรรม กับกระแสของความเปลี่ยนแปลง
    โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และ อ.อัครพงษ์  ค่ำคูณ
    (รายงานการสัมมนาที่โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว จ.นครพนม 24-25 มกราคม 2551)
(2) เอกสารประกอบการสัมมนา กว่า 10 ชุด

 

กำหนดการสัมมนา

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552

08.00 – 09.00 น.          ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น.          กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

09.15 - 09.30 น.           เปิดการสัมมนา โดย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

09.30 – 10.00 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.00 – 12.00 น.          อภิปราย “ไฟฟ้า: วิกฤตของไทยกับโอกาสของลาว”

                                                            คุณ พิภพ       พานิชภักดิ์

                                                            นาวาเอกดร.สมัย  ใจอินทร์

                                                            รศ.ดร.สุวิทย์    เลาหศิริวงศ์

                                                            รศ.ดร.กัมปนาท   ภักดีกุล      

                                                            คุณสุพจี    นิลอุบล                   ดำเนินการอภิปราย

12.00 – 13.00 น.          รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.          แบ่งห้องสัมมนา

                                        ห้องที่  1    “ชาติพันธ์ สันติภาพ ลุ่มน้ำโขง”

                                                            ดร.ทรงวิทย์   เชื่อมสกุล

                                                            คุณภานุ   แสงเทียนหยด

                                                            คุณซี   แซ่ลี

                                                            รศ ดร.มาฆะ  ขิตตะสังคะ   ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 2     “ประชุมประจำปีสมาคมจดหมายเหตุไทย”

                                                ประชุมสมาชิก และรายงานผลการดำเนินงาน โดย นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย

                                                            วาระที่ 1   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

                                                            วาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง

                                                                             2.1. รับรองสมาชิก

                                                                            2.2. รายงานสถานะการเงิน

                                                            วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ 

                                                                อภิปราย   “จดหมายเหตุภาพสามเหลี่ยมทองคำ”

                                                                โดย   อ.ชนินทร์  แจ่มจิต  , รศ.ดร.รัตนาพร  เศรษฐกุล

                                                                รศ.ดร.สมสรวง   พฤติกุล  ดำเนินรายการ

                                                                พิธีกรประจำห้อง   คุณวนิดา   จันทนทัศน์

                                        ห้องที่ 3     “บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ กับ 30 ชาติในเชียงราย”

                                                            ศ.สรัสวดี    อ๋องสกุล

                                                            อ.อรรคภาค   เล้าจินตนาศรี

                                                            คุณขวัญชัย   ศรีสวัสดิ์ *

                                                            ผศ.อดิศร   ศักดิ์สูง     ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 4     “การค้าชายแดนเมืองใหม่ ๆ”

                                                            อ.เอกกมล     สายจันทร์  

                                                            อ.อัครพงษ์    ค่ำคูณ

                                                            อ.พัฒนา        สิทธิสมบัติ

                                                            อ.พิทยา         ฟูสาย     ดำเนินการอภิปราย

15.00 – 15.30 น.          รับประทานอาหารว่าง

15.30 – 17.30 น.          แบ่งห้องสัมมนา

                                        ห้องที่  1  “จดหมายเหตุหมอดอดด์ ในความรับรู้ของไทย”

                                                        รศ.ดร.รัตนาพร   เศรษฐกุล                       

                                                        ดร.บุญยงค์      เกตุเทศ

                                                        คุณทองแถม   นาถจำนง

                                                        คุณธงชัย  ลิขิตพรสวรรค์

                                                        ผศ.กาญจนี    ละอองศรี     ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 2   “รัฐชาติสยามประเทศไทยกับการรวมล้านนา”

                                                        รศ.ดร.อรรถจักร    สัตยานุรักษ์

                                                        อ.จิรชาติ    สันต๊ะยศ

                                                        อ.ชัยพงษ์   สำเนียง

                                                        ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์   เชษฐพัฒนวณิชย์     ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 3   “ฮ่อ-พ่อค้าในโลกเก่า ชนกลุ่มน้อยในโลกใหม่”

                                                         ดร.พันทวี   มาไพโรจน์

                                                        ผศ.ดร.ยิ่งยง  เทาประเสริฐ

                                                        อ.นพ.อนุชาติ   มาธนะสารวุฒิ

                                                        ผศ.ดร.สุชาติ    เศรษฐมาลินี     ดำเนินการอภิปราย

 

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552

08.00 – 10.00 น.          แบ่งห้องสัมมนา

                                        ห้อง   1  “จดหมายเหตุปราสาทเขาพระวิหาร กับการเมืองสยามประเทศไทย-กัมพูชา”

                                                       ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ

                                                       อ.พนัส   ทัศนียานนท์

                                                       ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

                                                       รศ.ดร.พิภพ    อุดร       

                                                       ดร.ศรีประภา   เพ็ชรมีศรี   ผู้ดำเนินการอภิปราย

        ห้องที่ 2   “สื่อในลุ่มน้ำโขง : ความรับผิดชอบ – จริยธรรม – ประชาธิปไตย”

                                                      คุณภัควดี    วีระภาสพงษ์

                                                      คุณสุภัตรา    ภูมิประภาส

                                                      คุณศรีสุวรรณ   ควรขจร

                                                      รศ.อุบลรัตน์   ศิริยุวศักดิ์    

                                                      คุณกรรณิกา    ชีวภักดี      ดำเนินการอภิปราย

10.00 – 10.30 น.          รับประทานอาหารว่าง

10.30 – 12.30 น.          แบ่งห้องสัมมนา

                                        ห้องที่  1  “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสามเหลี่ยมทองคำ”

                                                        รศ.พลอยศรี    โปราณานนท์

                                                        คุณอภินันท์     บัวหภักดี

                                                        คุณธีรภาพ      โลหิตกุล

                                                        คุณสุเจน         กรรพฤทธิ์

                                                        ผศ.ดร.อรรจน์   บัณฑิต    ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 2   “จดหมายเหตุสหรัฐไทยเดิม (เชียงตุง)

                                                        พอ.เจ้าวรจักร   ณ เชียงตุง

                                                        เจ้าอรวรรณ      ใจเอ

                                                        เจ้าโสภาวดี       ศาลยาชีวิน

                                                        LOOG HONG KHAM

                                                        อ.สมโชติ    อ๋องสกุล   ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่  3   “มะเมี๊ยะกับเจ้าสุขเกษม: โรมิโอจูเลียต แห่งลุ่มน้ำสาละวิน”

                                                        คุณอดิศักดิ์      ศรีสม

                                                        รศ.จีริจันทร์    ประทีปะเสน

                                                        คุณองค์            บรรจุน

                                                        อ.สมฤทธิ์        ลือชัย    ดำเนินการอภิปราย

                                        ห้องที่ 4  “แม่น้ำกก-เสียมกุก กับความเป็นมาของคำสยาม ไทย ลาว และขอม”

                                                        ดร.ชาญวิทย์    เกษตรศิริ

                                                        ผศ.ดร.ศานติ   ภักดีคำ

                                                        อ.อัครพงษ์   ค่ำคูณ   

                                                        รศ.ดร.ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ    ดำเนินการอภิปราย

12.30 น.        ออกเดินทางภาคสนามสามเหลี่ยมทองคำ ลุ่มน้ำโขง

                        (เฉพาะผู้ลงทะเบียนภาคสนามสามเหลี่ยมทองคำ ลุ่มน้ำโขง)

                        พร้อมกันที่ ลอบบี้โรงแรมเวียงอินทร์  บริการอาหารกลางวันบนรถ(อาหารกล่อง)

13.30 น.        เดินทางถึงสามเหลี่ยมทองคำ นำคณะชม หอฝิ่น ในอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง พื้นที่ 5,600 ตารางเมตรแสดงลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจาธรรมชาติวิทยาของฝิ่น   การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณกลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าสมัยจักรวรรดินิยม     เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้สงครามฝิ่นอันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหาฝิ่น หลังจากนั้นนำท่านนมัสการ  พระนวล้านตื้อ  พระพุทธรูปดังกล่าว เป็นลักษณะของพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน รุ่นสิงห์หนึ่ง มีความงดงามกว่าบรรดาพระพุทธรูปสกุลช่างเชียงแสนด้วยกัน และเป็นที่นิยมของชาวล้านนา อยู่ในปางมารวิชัย ทำด้วยทองบุษราคัมหนัก 69 ตัน หน้าตักกว้าง 9.99 เมตร สูง 15 เมตรปิดทองอร่ามงามตา ประดิษฐานอยู่บนเรือกุศลธรรมศิลปะแบบเชียงแสน ยาว 89 เมตร สูง 7.50 เมตร กว้าง 22 เมตร อันมีความหมายว่าเพื่อนำพามนุษย์ไปสู่โลกพระศรีอารยเมตไตรย

15.30 น.         นำท่านชมดินแดนสามเหลี่ยมทองคำซึ่งมีแม่น้ำโขงกั้นระหว่าง 3 ประเทศ ไทย-ลาว-พม่าหลังจากนั้นนำท่านล่องเรือชมทัศนียภาพของสองฝั่งโขง หลังจากนั้นนำท่านข้ามไปยังฝั่งลาว ณ เกาะดอน ซาวให้ท่านเลือกซื้อของตามอัธยาศัย หลังจากนั้นนำท่านกลับฝั่งไทย หากมีเวลาเหลือ

17.00 น.        เดินทางกลับเชียงราย

18.30 น.        ถึงโรงแรม เวียงอินทร์  จ.เชียงรายโดยสวัสดิภาพ

พิธีกรตลอดงาน     อ.สมฤทธิ์   ลือชัย

 

กำหนดการภาคสนาม เส้นทางอารยธรรมชาวไต  เชียงตุง สหภาพพม่า

“เมืองสามจอม เจ็ดเชียง เก้าหนอง สิบสองประตู”

วิทยากร  

ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ     

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์   

อ.สมฤทธิ์  ลือชัย

อ.อัครพงษ์   ค่ำคูณ                           

 

เมืองเชียงตุง  ประเทศพม่า ประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเกี่ยวพันกับไทยมานาน อารยธรรม – เชื้อชาติ ที่ใกล้เคียงกันอย่างแทบจะแยกออกจากกันไม่ได้

หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้องการย้อนอดีตวิถีชีวิต ชื่นชมกับวัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิมผสมผสานกันของพี่น้องชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ ไทยเขินและชาวพม่า

ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สวยงาม เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะนำท่านไปสัมผัส และจดจำอย่างมิรู้ลืม

 

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552                         เชียงราย – แม่สาย - ท่าขี้เหล็ก – เมืองเชียงตุง

06.30 น.                ออกเดินทาง จากโรงแรม เวียงอินทร์  จ.เชียงราย  มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สาย ชายแดนไทย-พม่า

07.30 น.                ถึง อ.แม่สาย  ดำเนินการทำเอกสารผ่านแดน  ข้ามสะพานมิตรภาพ (ไทย – พม่า)  สู่ท่าขี้เหล็ก

08.00 น.                ออกเดินทางจาก อ.แม่สาย สู่ท่าขี้เหล็กผ่านชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง เจดีย์ชเวดากองจำลองก่อนเดินทางสู่เมืองเชียงตุง ระยะทางประมาณ 167 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ  4  ชั่วโมง  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทิวทัศน์ที่เลียบไปกับแม่น้ำ TALAY ซึ่งท่านสามารถมองเห็นเกาะแก่งหินที่โผล่ตัวขึ้นมากลางลำน้ำอย่างเป็นธรรมชาติเที่ยง เดินทางถึงเมืองเชียงตุง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมนิวเชียงตุง หลังจากนั้นนำท่านชม วัดมหาเมี๊ยะมุนี ชึ่งเป็นวัดเจ้าหลวงคู่เมืองเชียงตุง, วัดพระแก้ว , วัดหัวข่วง  เป็นวัดราชฐานหลวงและโรงเรียนสอนพระปริยัติธรรม, วัดจอมคำ ซึ่งส่วนใหญ่พระวิหารของแต่ละวัด จะเป็นหลังคาทรงพระยาธาตุ ศิลปะของมัณฑะเลย์ , สุสานเจ้าฟ้า   จากนั้นนำท่านชมอาคารกงสุลไทยสมัยจอมพลผิน  ชุณหะวัน , ชมประตูเมืองเก่าที่ยังหลงเหลือ

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำ   ณ ภัตตาคาร หลังอาหารอิสระพักผ่อน ท่องราตรีเมืองเชียงตุง บริเวณรอบ ๆ หนองตุง ชมสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงตุงท่ามกลางบรรยากาศ ร้านค้าขายน้ำชา กาแฟ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ชาวบ้านและหนุ่มสาว นิยมมานั่งดื่มน้ำชา

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2552                             ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง – พระยืนชี้นิ้ว – ท่าขี้เหล็ก – แม่สาย – เชียงราย

07.00  .               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00  .               นำท่านเดินชม   ตลาดเช้าเมืองเชียงตุง  ซึ่งเป็นตลาดชายแดน พม่า-จีน - สินค้าพื้นเมืองมากมายหลายหลากชนิดที่ท่านได้เลือกซื้อ  ในบรรยากาศของชาวไทยใหญ่ผสมผสานกับจีนสิบสองปันนา ชาวไทยเขิน ชนเผ่าต่าง ๆ มากมายที่ผู้คนจากหลายเผ่าพันธุ์ ที่แต่งกายตามลักษณะประจำเผ่าของตน เข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าแปลกๆที่หาดูได้ยาก ชิมกาแฟโบราณ โรตีพม่า หรือ ขนมจีนไทยใหญ่ ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูทุบแบบโบราณ ฯลฯ ตามอัธยาศัยแวะนมัสการพระยืนชี้นิ้ว ตามความเชื่อที่พระชี้นิ้วไปทางทิศใดจะทำให้บ้านเมืองนั้นมีแต่ความรุ่งเรือง

11.00  .               รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารในเมืองเชียงตุง ก่อนอำลา ฮังลีเชียงตุง ออกเดินทางสู่ท่าขี้เหล็ก มุ่งหน้าสู่ อ.แม่สาย

16.30 น.                ถึงท่าขี้เหล็กนำท่านเข้าชม ตลาดท่าลอ เลือกซื้อของที่ระลึกจากประเทศจีน และสินค้าพื้นเมืองพม่าติดไม้ติดมือกลับบ้าน ก่อนออกเดินทางสู่ตัวเมืองเชียงราย

17.30 น.                ออกเดินทางกลับสู่เชียงราย

19.00 น.                ถึงโรงแรมเวียงอินทร์  จ.เชียงราย  โดยสวัสดิภาพ..

 

อัตราค่าลงทะเบียนภาคสนามเชียงตุง

ผู้ใหญ่ราคา พัก 2 ท่าน   ท่านละ                                                                       4,900      บาท

เด็กอายุ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านมีเตียงเสริม                                    4,500      บาท       

เด็กอายุ 2-12 ปีพักร่วมกับผู้ใหญ่ 2 ท่านไม่มีเตียงเสริม                               4,000      บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ                                                                                            1,000      บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวม

1.       ค่าที่พัก, อาหารตามรายการ, ค่าทำเอกสารผ่านแดน, ไกด์และค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

2.       ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตลอดรายการ

3.       ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง (Personal Accident) วงเงินท่านละ  1,000,000  บาท, ค่ารักษาพยาบาล(Accident medical Expense)วงเงินท่านละ 500,000 บาท และการประกันความรับผิดชอบส่วนบุคคล(Personal  Liability)  วงเงินท่านละ 200,000  บาท

 

อัตราค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวม

- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเอง ,มินิบาร์ในห้องพักและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือรายการที่ระบุ

 

การเตรียมเอกสารการเดินทาง

1.       สำเนาบัตรประชาชน จำนวน  4   ฉบับ (ส่งพร้อมใบสมัคร)

2.       รูปถ่ายสี  ขนาด  2 นิ้ว  จำนวน  3  ใบ  (ส่งพร้อมใบสมัคร)               

3.       วันเดินทางนำบัตรประชาชนตัวจริงไปด้วย

 

สิ่งที่ควรเตรียมไป 

สัมภาระส่วนตัว เช่น เสื้อแขนยาว, รองเท้าผ้าใบ, หมวก, ไฟฉาย, ยารักษาโรค                    

 

จัดโดย   P.B.TRAVEL AGENCY CENTER CO., LTD (ใบอนุญาต ททท.เลขที่ 21/0361)

 

การเปลี่ยนแปลงรายการ

                ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งบนรถตามการโอนเงินค่าลงทะเบียน  และในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใด ๆ กรณีที่สูญหายหรือสูญเสีย นอกเหนือความรับผิดชอบและเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น   การนัดหยุดงาน   ภัยธรรมชาติ   การจลาจลต่าง ๆ

 

v      หากท่านประสงค์ที่จะเดินทางไปลงพื้นที่ภาคสนามเพียงอย่างเดียว ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่   v

คุณกิตสุนี  รุจิชานันทกุล  โทร. 02-424-5768, 02-433-8713   e-mail:  kitsunee_tai@yahoo.com


                                              

การเดินทาง กรุงเทพฯ – เชียงราย

รถยนต์ส่วนตัว                     เดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 11  จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 103 ไปอำเภองาวแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง 785 กิโลเมตร

รถโดยสารประจำทาง         บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศ ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) สอบถามรายละเอียดได้ที่  โทร. 02-936-2841-48 , 02-936-2852-66 ต่อ 442 , 311 Website: www.transport.co.th สถานีขนส่งเชียงราย โทร. 053-711-224

เครื่องบิน                              แอร์ เอเชีย โทร. 02 – 515 – 9999   www.airasia.com
โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ โทร. 1126 , 02 – 267 – 2999   www.onetwo-go.com
การบินไทย โทร. 1566 , 02 – 628 – 2000   www.thaiairways.com

ท่าอากาศยานเชียงราย โทร. 053 – 379 – 3048

ที่พักใน อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย

ชื่อโรงแรม

เบอร์โทร.

ราคาห้องพัก/บาท

โรงแรม เวียงอินทร์

053-711-533

1,200

โรงแรม  วังคำ 

053-711-800

1,200

โรงแรม ไดมอนปาร์ค  อินน์

053-752-789

500-700

โรงแรม เชียงราย อินน์

053-717-700-3

600-1,600

โรงแรม  แสนภู

053-717-300-8

550-1,500

โรงแรม เรือนทิพย์

053-754-179-88

350-900

โรงแรม เอส บี โฮเต็ล (เชียงราย)

02 – 674-5544

650-800

โรงแรม  สุขนิรันดร์

053-711-055

300-500

โรงแรม ชยานี คอร์ท

053-703-334

250-450

โรงแรม กรุงทอง

053-744-848

220-350

 

กดที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร