เรียน ทุกท่าน/Dear Colleagues & Friends:
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการอภิปราย

You are invited to a panel discussion+seminar detailed below.
 พฤหัสบดี 6 มีนาคม 2551 1300-1600 น. 
ณ ห้องประชุมสมาคมนิสิตเก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิกฤตความรู้-ความจริง-ความจำ เมื่อความจริงคือสิ่งที่มองเห็น:
“หนึ่งศพ” “ไอ้ปื๊ด” กับกรณีนองเลือด 6 ตุลา

วิทยากร:

ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

ฉลอง สุนทราวาณิชย์

วีระ สมบูรณ์

นฤมล ทับจุมพล
ดำเนินรายการ: สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ

จัดโดย ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ (โทร. 0-2218-4672) และศูนย์ศึกษาการพัฒนาสังคม
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (โทร. 0-2218-7294)
 
Crisis of Knowledge-Truth-Memory, When Truth Is Simply What One Sees: “One
Dead”, “Ai Puet” and the October 6 Massacre

Panelists: Charnvit Kasetsiri, Chalong Soontravanich,

Vira Somboon, Naruemon Thabchumpon
Chair: Suthachai Yimprasert
Thursday, March 6, 2008; 1300-1600 hrs.
Venue: Political Science Alumni Meeting Room,

Faculty of Political Science, Chulalongkorn University
Jointly Organized by Department of History, Faculty of Arts (Tel. 0-2218-4672),
and Center for Social Development Studies, Faculty of Political Science (Tel. 0-2218-7294), Chulalongkorn University

All are welcome!