เรียนเชิญร่วมงานเปิดตัวหนังสือ

“ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-สยาม-ไทย กับ กัมพูชา-ลาว”

พฤหัส 12 พฤศจิกายน 2552 13.30 – 16.00

และร่วมแสดงความยินดีกับ

ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี

Representative of Thailand to the ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights

ณ ห้องอเนกประสงค์ (เรือนกระจก)  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม)

ถนนสนามไชย  แขวงพระบรมมหาราชวัง   เขตพระนคร  กรุงเทพฯ

 

13.30          ลงทะเบียน/ฉายวีซีดี “ปราสาทเขาพระวิหาร”

14.00          ปาฐกถา “สิทธิมนุษยชน กับประชาชนอาเซียน”

โดย   ดร.ศรีประภา เพชร มีศรี ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน

14.30          แนะนำหนังสือ "ประวัติศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ-สยาม-ไทย กับ กัมพูชา-ลาว"

 หนังสือ “ลัทธิชาตินิยมไทย/สยาม กับกัมพูชา: และกรณีศึกษา

           ปราสาทเขาพระวิหาร“   ผู้เขียน ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

หนังสือ  "สงคราม การค้า และชาตินิยมในความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา"

ผู้เขียน  ผศ.ดร.พวงทอง  ภวัครพันธุ์

หนังสือ “สยามประเทศไทย กับ "ดินแดน" ในกัมพูชาและลาว”

ผู้เขียน  ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์  เพชรเลิศอนันต์

แนะนำโดย ผศ.ดร. ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์, ผศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์, ผศ.กาญจนี ละอองศรี ดำเนินรายการ

16.00                     งานเลี้ยงรับรองเพื่อเป็นเกียรติแด่ ดร. ศรีประภา เพชรมีศรี 

ที่ได้รับแต่งตั้งผู้แทนไทย ในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในกรรมการสิทธิมนุษยชนอาเซียน

อาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์

 

จัดโดย   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย, บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด