ขอประกาศ เลื่อน งานเสวนา

ไม่มีกำหนด

"กัมพูชาที่ได้เห็นมา: สัมโบร์ไพรกุก-วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล-

ปราสาทเขาพระวิหารด้านเขมรต่ำ"

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2552

เวลา 13.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 19  กระทรวงวัฒนธรรม ถ.บรมราชชนนี

************************

 

13.30 น.  ลงทะเบียน (ชมวีซีดีปราสาทเขาพระวิหาร)

14.00 น.  กล่าวเปิดงาน โดย ศ.เกียรติคณ คุณหญิง ไขศรี  ศรีอรุณ   นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร

14.15 น.  เสวนา "กัมพูชาที่ได้เห็นมา: สัมโบร์ไพรกุก-วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล-ปราสาทเขาพระวิหารด้านเขมรต่ำ" 

                โดย    ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ

                          ผศ.รุ่งโรจน์     ธรรมรุ่งเรือง

  อ.อัครพงษ์      ค่ำคูณ

                          ดำเนินรายการโดย    ผศ. กาญจนี ละอองศรี

16.30 น.  รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์

 

พิธีกร               ผศ. กาญจนี ละอองศรี

 

จัดโดย   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

                         โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปะศาสตร์ มธ.

                          ชมรมอุษาคเนย์-อาเซียน

                          สมาคมจดมหายเหตุสยาม