สัมมนา “ปัญหาและทางออก : เขตแดนทางบก – ทางทะเล ของไทยและประชาคมอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม  2556

ณ ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

จัดโดย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง และ  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมกดที่นี่

 

 

หลักการและเหตุผล

 

                ในปัจจุบัน สาธารณชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะและปัญหาเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก ทั้งในด้านความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล จนทำให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจ รวมถึงความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนรอบด้าน   และนำมาซึ่งความวิตกกังวลกับการสูญเสียดินแดนในเขตอธิปไตยของประเทศ รวมไปถึงการเกิดอคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดอุปสรรคต่อความก้าวหน้าในการเจรจา การสำรวจ และการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

                ปัญหาเขตแดนเหล่านี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน ปัญหาความสัมพันธ์และความขัดแย้งระหว่างผู้คนทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งกระทบต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศได้ในที่สุด

                ดังนั้น  คณะผู้จัดประชุม จึงได้ร่วมกันจัดประชุมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอุษาคเนย์ และอาเซียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด มีดำริที่จะสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับสถานะและแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศ ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนในวงกว้าง  ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และในมุมมองที่ปราศจากอคติ โดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วนและรอบด้าน   ทั้งในทางกฎหมาย และประวัติศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีระหว่างกันและสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรณีศึกษาที่น่าสนใจของประเทศต่างๆที่มีเขตแดนติดต่อกัน โดยครอบคลุมตัวอย่างทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลวในการแก้ปัญหา

2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้สามารถไปขยายผลต่อแก่เยาวชนผ่านสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ

3เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับใช้ให้เอื้อต่อการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน  สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจเชิงบวกในเรื่องการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ระยะเวลาของการสัมมนา                  วันพฤหัสบดีที่  15  สิงหาคม  2556

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนา                                  ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเขตแดนของประเทศ  ผู้บริหารระดับท้องถิ่น 

และผู้สนใจทั่วไป   จำนวน  500  คน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน                              500 บาท     

(เป็นค่าเอกสารประกอบการสัมมนา อาหารกลางวัน อาหารว่าง)

                                                                โอนค่าลงทะเบียนที่ บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด  สาขา ย่อยพรานนก  

ชื่อบัญชี   มูลนิธิสัมมนาประจำปี   เลขที่บัญชี  196-0-03953-9    

สำหรับ  นักเรียน  นิสิต  นักศึกษา ปริญญาตรี  โท และ เอก  100 ท่านแรก

ได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน 500.- บาท

 

สถานที่จัดสัมมนาวิชาการ                                 ห้องประชุมใหม่    มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

 

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับแจก

1.  เอกสารวิชาการประกอบการสัมมนา

2.  แผ่นดีวีดีหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ชุด  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเรื่องเขตแดน

    ไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน   จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดดังนี้

(1)   ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง MOU และแผนที่ ระหว่างสยาม

                                     ประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา – ลาว – พม่า – มาเลเซีย

(2)  เขตแดนสยามประเทศไทย – มาเลเซีย – พม่า – ลาว – กัมพูชา

(3)  เขตแดนเวียดนาม – จีน – กัมพูชา – ลาว

(4)  เขตแดนจีน – รัสเซีย – มองโกเลีย

(5)  เขตแดนฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์ – แม่น้ำดานูบ

(6)  ศาลโลก – ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

                                      โดย  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  บรรณาธิการ

                                      ผู้เขียน  พนัส ทัศนียานนท์ , สุภลักษณ์  กาญจนขุนดี , พวงทอง ภวัครพันธุ์ ,

                                                    ดุลยภาค ปรีชารัชช , อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล , ธนศักดิ์ สายจำปา ,

                                                    อัครพงษ์ ค่ำคูณ ,พิเชฐ สายพันธ์ , สุริยา คำหว่าน , รณพล มาสันติสุข ,

                                                    มรกต ไมเออร์ , ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช , วิพล  กิติทัศนาสรชัย

                3.   แผ่นวีซีดี สารคดีชุด เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา  จำนวน 2  แผ่น

                 4.   ผู้ชำระค่าลงทะเบียน 500 บาท  ได้รับหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองพม่า

ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียน ที่   

 

(1)    มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โทร 02-424-5768 ,

        โทรศัพท์ /โทรสาร 02-433- 8713  E-mail : textbooksproject@gmail.com ,     

         kitsunee_tai@yahoo.com

(2)    คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ      

         โทรศัพท์ 02-141-3937 (เกศริน) โทรสาร 02-143-9548  E-mail: kedsatul@gmail.com

(3)     สาขาวิชาสังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง

         โทร.  032-261-790 - 97  ,  095-157-8426 (อ.วานิต) , 089-819-9419 (อ.วิศรุต)

         โทรสาร .032-261-078  

          E-mail :  eric.tian1982@homail.com , contairakjing_want @hotmail.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

                www.textbooksproject.com , www.facebook.com/textbooksproject.com , www.charnvitkasetsiri.com,

 

จัดโดย     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมือง

                 และสิทธิทางการเมือง

ร่วมกับ     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง , มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

               

                                 แผนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง จ.ราชบุรี  โทร. 032-261-790-97

แผนที่การเดินทางมา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
                                                                      

        กำหนดการสัมมนา

“ปัญหาและทางออก : เขตแดนทางบก – ทางทะเล ของไทยและประชาคมอาเซียน”

วันพฤหัสบดีที่  15 สิงหาคม 2556 

เวลา 8.00 – 16.30 น. 

ณ ห้องประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านจอมบึง  จังหวัดราชบุรี

 

---------------------------------

08.00 - 08.30        ลงทะเบียน

08.30 - 08.40        กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน

                             โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านจอมบึง

08.40 - 08.50        กล่าวเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ เพ็ชรี  สุมิตร  ประธานมูลนิธิโครงการตำรา ฯ

08.50 - 09.00        มอบหนังสือและของที่ระลึก  

09.00 - 09.45        ปาฐกถาพิเศษ โดย  ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ  และ คุณดามพ์  บุญธรรม

09.45 - 10.00        พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00        “ปัญหาและทางออก เขตแดนทางบก – ทางทะเล ของไทย กับ พม่า และ กัมพูชา”

.ดุลยภาค             ปรีชารัชช 

                                                อ.กวีพล                  สว่างแผ้ว

                                                อ.อัครพงษ์             ค่ำคูณ

                                                ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์   เพชรเลิศอนันต์

                                                อ.อรอนงค์             ทิพย์พิมล   ดำเนินการ

12.00 - 13.00        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00       ในช่วงบ่ายแบ่งการสัมมนาเป็น 2 โปรแกรม   (ผู้เข้าร่วมสัมมนา โปรดเลือก 1 โปรแกรม)

 

โปรแกรมที่  1     สัมมนา  “เขตแดนทางบก-ทางทะเล กับปัญหาสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน”

                                                นพ.นิรันดร์            พิทักษ์วัชระ

ดร.ศรีประภา         เพชรมีศรี

คุณวุฒิ                    บุญเลิศ

คุณพฤ                    โอโดเชา

รศ.สุทิน                 สนองผัน

คุณอดิศักดิ์            ศรีสม    ดำเนินการ

16.30                                                                 ถาม – ตอบ  / อาหารว่าง

 


 

โปรแกรมที่  2       รายการทัศนศึกษา “ถ้ำจอมพล”  ครึ่งวัน

                               (รับจำนวน  60  ท่าน  ต้องลงทะเบียน และแจ้งล่วงหน้า )

 

ถ้ำจอมพล ตั้งอยู่ที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง ในบริเวณสวนรุกชาติจอมพล ติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ถ้ำจอมพลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี เดิมมีชื่อว่า ถ้ำมุจลินทร์ อยู่ในเขากลางเมือง ซึ่งมีความสูง 191 เมตร เมื่อปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถได้เสด็จประพาส และทรงโปรดปรานความงามของถ้ำนี้ จึงพระราชทานชื่อใหม่ว่า “ถ้ำจอมพล” ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อย ที่มีความงดงาม และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ขนาดกลาง  ปัจจุบันถ้ำจอมพลและสวนรุกขชาติ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติให้กับสถานศึกษาทั้งของท้องถิ่นและของชาติ ผู้ที่เข้ามาศึกษาจะได้รับความรู้ในเรื่องของธรรมชาติ การเกิดของหินจนกลายเป็นหินงอกหินย้อยที่มีรูปร่างสวยงาม และยังเป็นแหล่งศึกษาถึงสัตว์ต่างๆ ที่มีอยู่ในถ้ำ

 

http://www.hamanan.com/tour/ratburi/tjp/dsc2024.jpghttp://www.hamanan.com/tour/ratburi/tjp/dsc2022.jpg

 

 

 

 

 

 

                                              พระพุทธไสยาสน์ในถ้ำจอมพล                                              บริเวณ “แส้จามรี”เป็นหินย้อยแท่งใหญ่                                                                                                                            

                                                                                                                                                      ทอดยาวลงมาลักษณะเป็นริ้วพู่สวยงาม                                                                                                                                  

 

http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/wp-content/uploads/2012/07/057.gif

 

 

 

 

 

 

                         

                                              พระบรมนามาภิไธย จ.ป.ร. ๑๑๔ สลักที่หินปากถ้ำจอมพล

 

พิธีกรตลอดงาน       .สมฤทธิ์   ลือชัย