กำหนดการ  ตลาดวิชา มหาวิทยาลัยชาวบ้าน  “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

เปิดตัวหนังสือ ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๒

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

.........................................................................................................................................

เวลา     ๑๒.๐๐ น.                     ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และโหมโรงดนตรีมอญ

๑๒.๓๐ น.                     วีซีดี “จากสยามเป็นไทย”

            ๑๓.๓๐ น.                     ศ.ดร.อภินันท์   โปษยานนท์

                                                ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

                                                กระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเปิดกิจกรรม

            ๑๓.๔๕ น.                     ปาฐกถาเกียรติยศโดย ศ.ดร.นิธิ   เอียวศรีวงศ์ 

            ๑๔.๓๐ น.                     อภิปรายและเปิดตัวหนังสือ

                                                ชุมชนจินตกรรม ของ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน

                                                - เกษียร เตชะพีระ

                                                - ฉลอง สุนทราวาณิชย์

                                                - วารุณี โอสถารมย์

                                                - ทรงยศ แววหงษ์ ดำเนินการ

            ๑๖.๓๐ น.                     ปัจฉิมกถา โดย อ.สุลักษณ์   ศิวรักษ์

            ๑๗.๐๐ น.                     รับประทานอาหารว่าง เครื่องดื่ม และสังสรรค์

 

 

โครงการ ตลาดวิชาความรู้ “ว่าด้วย ชุมชน ศิลปะและชาตินิยม”

 

. ความเป็นมา

         

หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อพุทธศักราช ๒๔๗๕ รัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงครามได้ดำเนินการเปลี่ยนนามของประเทศจาก “พระราชอาณาจักรสยาม” เป็น “พระราชอาณาจักรไทย” หรือ “ประเทศสยาม” เป็น “ประเทศไทย” (Siam-Thailand) เมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ นั้น กล่าวได้ว่าชื่อใหม่ของประเทศ เป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากจิตสำนึกของ “ลัทธิชาตินิยม” ที่ผูกพันกับวิชาประวัติศาสตร์และความเชื่อในเรื่องของชน (เชื้อชาติ) ไทย (race-ethnicity) ที่อพยพและหรือไม่ก็ถูกขับไล่มาจากประเทศจีน (จากบริเวณภูเขาอัลไต และอาณาจักรน่านเจ้า) แม้ความเชื่ออย่างนี้จะคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงจากการศึกษาทางวิชาการในปัจจุบันก็ตาม แต่ก็ยังทรงอิทธิพลอยู่ในวงการศึกษาและในระดับมหาชนทั่วไปอย่างมาก การเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “ประเทศไทย” และการตอกย้ำเรื่องของ “เชื้อชาติไทย” อยู่เป็นประจำทั้งในทางบวกและทางลบ โดยเฉพาะในส่วนของสื่อในรูปต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนวนิยาย การแสดงข้อเขียน บทความ การอภิปราย รายการวิทยุหรือโทรทัศน์ ตลอดจนสื่ออินเตอร์เน็ต มีผลกระทบอย่างสูงทางด้านสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนรูปแบบของงานศิลปะและวรรณกรรม ตลอดจนการกระททำให้ผู้คนกลุ่มหนึ่งเกิดกระแสความรู้สึกรังเกียจเดียดฉันท์ต่อผู้คนเผ่าพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ “ไทย” เกิดการดูถูกทางสังคมและวัฒนธรรมมาเป็นเวลายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ

 

จากความสำคัญและอิทธิพลของ “ลัทธิชาตินิยม” ทั้งในระดับโลก และในระดับภายในประเทศของเรา ได้มีหนังสือวิชาการเล่มสำคัญที่ศึกษาปรากฏการณ์ของลัทธิชาตินิยมโดยเฉพาะ โดย ศ. เบเนดิก แอนเดอร์สัน แห่งมหาวิทยาลัยคอร์เนลล์ คือ Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism งานเขียนชิ้นนี้ปรากฏขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี ค.ศ.๑๙๘๓ (๒๕๒๖) และได้รับการแปลและตีพิมพ์ออกเป็นภาษาต่างๆ มากกว่า ๓๐ ประเทศทั่วโลก หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงจินตนาการของสังคมที่ถูกร้อยรัดกันอยู่ระหว่างการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม หนังสือเล่มดังกล่าวจึงเป็นเสมือนบทสะท้อนว่าด้วยลัทธิชาตินิยมและความมาของลัทธิชาตินิยมในที่ต่างๆ ทั่วโลกที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง

 

ในวาระที่ผู้เขียนจะมีอายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ปี มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ ได้ดำเนินการแปลและจัดพิมพ์หนังสือเล่มดังกล่าวขึ้น โดยระดมนักวิชาการร่วมแปลไม่ว่าจะเป็น ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ, ทรงยศ แววหงส์, ดร.วีระ สมบูรณ์, ศุภมิตร ปิติพัฒน์, ภัควดี วีระภาสพงศ์, กษีร ชีพเป็นสุข, ฉลอง สุนทราวาณิชย์, เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวานิชย์, คุณากร วาณิชย์วิรุฬห์ โดยมี ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ เป็น บรรณาธิการ

 

โดยเป็นที่หวังว่าหนังสือเล่มนี้ในชื่อภาษาไทยว่า ชุมชนจินตกรรม ของ ศ. เบเนดิก แอนเดอร์สัน จะเป็นสื่อความรู้และสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ๆ ทางการศึกษาให้แก่ผู้คนและสังคมไทย ให้เป็นสังคมที่อุดมไปด้วยปัญญา  ดังพุทธภาษิตที่ว่า   “นตถิ ปญญา สมาอาภา” แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาขึ้น เพื่อกระตุ้นความสนใจในเรื่องนี้

 
ณ ห้อง ศศ ๒๐๑ ชั้น ๒ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓. เป้าหมาย

            นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา/ครู –อาจารย์ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ๒๐๐ คน

 

๔. วิธีดำเนินการ

            ๔.๑  จัดสัมมนาโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์,วรรณกรรมและดนตรี

๔.๒  แบ่งฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๔.๓  ส่งหนังสือเชิญตามองค์กร สถาบัน รับผู้เข้าร่วมประมาณ ๒๐๐ คน

 

๕. สถานที่

            ๕.๑ ห้อง 201 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ

 

๖. ผู้รับผิดชอบโครงการ

๖.๑ มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์

 

๗. งบประมาณ

            ๗.๑ ใช้เงินงบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท  โดยของบสนับสนุนจาก

                     สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑  เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพิ่มมากขึ้น

๘.๒ ได้รูปแบบการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมในเชิงรุกเผยแพร่ไปสู่สังคม

            ๘.๓  ประชาชนมีความสนใจเรียนรู้วรรณกรรมและประวัติศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

            ๘.๔. เกิดประเด็นการศึกษาวิเคราะห์สังคมในยุคปัจจุบันโดยอาศัยเอกสารหลักฐานทาง

                      สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มากขึ้น

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อตอบแทนผู้สนับสนุนโครงการ

 

. นำตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ของหน่วยงานติดแสดง ณ สถานที่การอบรมตลอดโครงการ

     ป้ายผ้า ใบโฆษณาประชาสัมพันธ์ เอกสารสูจิบัตร และหนังสือเชิญเข้าร่วมกิจกรรม

. ประกาศแจ้งต่อที่สาธารณะกล่าวถึงชื่อของผู้สนับสนุนตลอดช่วงการอบรมตามความ

      เหมาะสม

. ร่างคำกล่าวหรือคำนำให้ผู้บริหารเป็นผู้ลงนามในหนังสือร่วมเล่มที่จะทำการจัดพิมพ์

. เชิญผู้บริหารหรือข้าราชการไปร่วมเป็นประธานเปิดงาน วิทยากร

. จัดทำเอกสารรายงานสรุปผลการอบรมเป็นรูปเล่มที่มีเนื้อหาประกอบด้วยเนื้อเรื่องราว

     ที่ ใช้ในการสัมมนาตลอดโครงการ ทำเนียบวิทยากร ผู้เข้าอบรม ผลการประเมิน

     โครงการ รูปภาพกิจกรรมในโครงการ ตัดข่าวสารที่เกี่ยวข้องทำสำเนาให้ ๓ เล่ม พร้อม  

     สำเนาแผ่นซีดี ๑ แผ่น หลังจากเสร็จงานภายใน ๑ เดือน

 

ประมาณค่าใช้จ่าย

๑.     ค่าประสานงานพื้นที่ จดหมายเชิญผู้ร่วมกิจกรรม

๒.     ค่าตอบแทนวิทยากรและค่าพาหนะในการเดินทาง

๓.     ค่าจัดทำเอกสารแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๔.     ค่าอาหาร – ค่าดูแลคณะวิทยากร – สื่อมวลชน

๕.     ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

๖.     ค่าจัดทำหนังสือสรุปงานเสวนา

 

๒. วัตถุประสงค์

            ๒.๑  เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากภูมิหลังทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรม  ให้เกิดความเข้าใจรากเหง้าของมรดกศิลปวัฒนธรรมที่พัฒนาสู่ศิลปะร่วมสมัย

            ๒.๒ เพื่อส่งเสริมการสั่งสมความรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมในวงกว้างระหว่างชุมชนและสังคมโดยองค์รวม

            ๒.๓ เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์ให้เกิดประเด็นการต่อยอดแตกแขนงทางศิลปะโดยการมีส่วนร่วมของสังคม

            ๒.๔ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสภาพสังคมในปัจจุบัน  ให้เกิดความสมานฉันท์ระหว่างสังคมโดยวรรณกรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยง

๒.๕ เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ ศ.เบเนดิก แอนเดอร์สัน ในวาระ ๖ รอบ ๗๒ ปี