ปกหนังสือ "ราชอาณาจักร และ ราษฎรสยาม " ฉบับปรับปรุงใหม่ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่อยู่