ประชุมปฏิบัติการ

“เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านของเรา”

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ร่วมกับ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศ

พฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553  เวลา 12.30 – 17.00 น.

ห้องประกอบ หุตะสิงห์  อาคารเอนกประสงค์ ชั้น 3  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์

-----------------------------------------

12.30 – 13.00 น.                ลงทะเบียน

13.00 – 13.30 น.                กล่าวต้อนรับ และเกริ่นนำวัตถุประสงค์/ความเป็นมา

โดย    ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ             

13.30 – 14.30 น.                 กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ - กลุ่มประเทศยุโรป

                                                 และ บทบาทขององค์กรกลางระหว่างประเทศ

   o     ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ: International Court of Justice (ICJ)

   o     ศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ : Permanent Court of Arbitration (PCA)

                                                  โดย     อ.พนัส    ทัศนียานนท์

รศ.ประสิทธิ์   ปิวาวัฒนวนิช

                                                           อ.วิพล       กิติทัศนาสรชัย 

ดร. มรกต เจวจินดา ไมยเออร์

                                                           อ.อัครพงษ์   ค้ำคูณ

คุณอดิศักดิ์   ศรีสม        ดำเนินการ

14.30 – 15.30 น.               กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ - จีน เวียดนาม กับ เพื่อนบ้าน

                                        โดย   อ.พิเชฐ     สายพันธ์ 

 อ.สุริยา    คำหว่าน

 คุณรณพล  มาสันติสุข

 ดร. ศรีประภา   เพชรมีศรี   ดำเนินการ

15.30 – 15.45 น.                  พักรับประทานของว่าง

15.45 – 16.45 น.               กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ - ไทย กับเพื่อนบ้าน

                                            โดย  คุณสุภลักษณ์  กาญจนขุนดี 

อ.อัครพงษ์      ค้ำคูณ

อ.ดุลยภาค       ปรีชารัชช 

อ.อรอนงค์      ทิพย์พิมล

คุณจอม           เพชรประดับ   ดำเนินการ

16.45 – 17.00 น.                  ถาม-ตอบ และสรุป  

 

พิธีกรประจำวัน   อ.อัครพงษ์  ค้ำคูณ