กำหนดการเปิดตัวโครงการ / Projectlaunch

 “เขตแดนของเรา  เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”*

Our Boundaries – Our  ASEAN Neighbors

วันอาทิตย์ที่  9 มกราคม 2554  / Sun 9 Jan 2011 เวลา 12.00 – 17.00 .

ณ ห้อง 105  อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ (ตึกอักษรศาสตร์เดิม)

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Room 105 , Maha Chulalongkorn Building , Chulalongkorn University

---------------------------------

 

12.00 - 13.00 .      ลงทะเบียน ชมนิทรรศการ และ VCD

13.00 – 13.15 น.     กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.พิภพ  อุดร

                             รองหัวหน้าโครงการเขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา

13.15 – 13.30 น.     เปิดงาน โดย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ              

13.30 – 14.00 .     ปาฐกถานำ โดย ดร.สุรินทร์   พิศสุวรรณ   เลขาธิการอาเซียน

14.00 - 16.30 น.      เปิดตัวหนังสือชุด โครงการ “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

                             โดย    คุณจิระนันท์      พิตรปรีชา

                                       พลเรือเอก ถนอม   เจริญลาภ

                                      อ.ประจักษ์         ก้องกีรติ

                                      ดร.ธนาพล         ลิ่มอภิชาต

                                      คุณอดิศักดิ์        ศรีสม          ดำเนินรายการ

16.30 - 17.00 .               อาหารว่างและสังสรรค์

 

พิธีกรตลอดงาน                  .สมฤทธิ์   ลือชัย

 

จัดโดย:  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

  ร่วมกับ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย