โครงการฝึกอบรม “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

Our Boundaries – Our ASEAN Neighbors

(โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน

เรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สารคดี)

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

---------------------------------------------------

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียด

 

หลักการและเหตุผล

 

            ในปัจจุบัน สาธารณชนทั่วไปได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะและปัญหาเขตแดนระหว่าง

ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมาก    ทั้งในด้าน

ความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล จนทำให้เกิดความสับสน ไม่แน่ใจ ไม่เข้าใจ รวมถึงความ

เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนรอบด้าน    และนำมาซึ่งความวิตกกังวลกับการสูญเสียดินแดนในเขต

อธิปไตยของประเทศ รวมไปถึงการเกิดอคติต่อประเทศเพื่อนบ้าน   ซึ่งส่งผลต่อเนื่องให้เกิดอุปสรรค

ต่อความก้าวหน้าในการเจรจา  การสำรวจ  และการจัดทำหลักเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อน

บ้านที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

            ปัญหาเขตแดนเหล่านี้มีแนวโน้มจะนำไปสู่การสร้างปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวม

ถึงการสูญเสียผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาของนานาอารยะประเทศได้ในที่สุด

            ดังนั้น  มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ในฐานะองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรที่

ได้ผลิตหนังสือ สื่อ ตลอดจนกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันในกลุ่มประเทศ

เพื่อนบ้านอุษาคเนย์ และอาเซียนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงมีดำริที่จะสร้าง และเผยแพร่องค์ความรู้

เกี่ยวกับสถานะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศ ให้เกิดขึ้นกับสาธารณชนในวง

กว้าง ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และในมุมมองที่ปราศจากอคติ โดยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ครบถ้วน

และรอบด้าน ทั้งในทางกฎหมาย และประวัติศาสตร์ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปสู่ความเข้าใจ

ที่ดีระหว่างกัน และสานต่อความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไปในอนาคต

 

วัตถุประสงค์

 

1.  เพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งกรณีศึกษา

ที่น่าสนใจของประเทศต่างๆที่มีเขตแดนติดต่อกัน โดยครอบคลุมตัวอย่างทั้งที่ประสบความสำเร็จ และล้มเหลวในการแก้ปัญหา

2.  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจจากผลงานวิชาการที่ผลิตขึ้นให้กับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อ

ให้สามารถไปขยายผลต่อแก่เยาวชนผ่านสถาบันการศึกษาระดับต่างๆ

3. เพื่อกระตุ้นให้มีการนำเอาความรู้และความเข้าใจที่ได้ ไปปรับใช้ให้เอื้อต่อการสร้างความ

เข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 

1.       เกิดความเคลื่อนไหวและตื่นตัวในวงวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่างไทย

กับประเทศเพื่อนบ้าน

2.       สนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับเขตแดนระหว่างไทย กับประเทศ

เพื่อนบ้าน

3.       สร้างทัศนคติที่ดีและความเข้าใจเชิงบวกในเรื่องการเจรจาสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน

ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

 

ระยะเวลาของการอบรม     

                       

ครั้งที่  1   วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554   จังหวัดอุบลราชธานี

ครั้งที่  2   วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554   กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่  3   วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554   จังหวัดเชียงใหม่

 

ผู้เข้าร่วมอบรม

 

            ครู-อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา และผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ

เขตแดนของประเทศ ผู้บริหารระดับท้องถิ่น  และผู้สนใจทั่วไป

    

การลงทะเบียน

 

1.  ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า จำนวน 200 ท่านแรก จะได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียน

2.  ค่าลงทะเบียน 500 บาท / ท่าน กรณีที่มีผู้สมัครเข้าอบรมเกินจำนวน 200 คน

     ที่ได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน

-   โอนเงินค่าลงทะเบียนที่  บัญชีออมทรัพย์  ธนาคารทหารไทย จำกัด 

    สาขา ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์   เลขที่บัญชี   155-2-07915-2 

                     ชื่อบัญชี   โครงการความรู้ความเข้าใจเรื่องเขตแดนฯ  

     -  ผู้จัดฯ จะถือเกณฑ์การได้รับใบสมัครตามลำดับ และจะติดต่อท่านหลังได้รับเอกสาร

        ภายใน 7 วันทำการ  หากท่านไม่ได้รับการติดต่อกลับ  ขอให้ท่านสอบถามที่

        โทร.02-424-5768 , 02-433-8713 , E-mail: kitsunee_tai@yahoo.com

 

สถานที่จัดอบรม

                                               

ครั้งที่  1   ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

              มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

           ครั้งที่  2     ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน ธนบุรี กทม.   

ครั้งที่  3   โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

                           จังหวัดเชียงใหม่

 

จัดโดย 

 -   มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   

 -   โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชน

     เรื่องเขตแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านสื่อ สิ่งพิมพ์ สารคดี


 

ร่วมกับ 

ครั้งที่ 1  -    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

-          ศูนย์แม่น้ำโขงศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

-          สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

-          มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์

-          มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

-          มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ

-          มหาวิทยาลัยนครพนม

 

ครั้งที่ 3  -   ศูนย์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

            -    หลักสูตรภูมิภาคศึกษา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          ศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (RCSD)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

-          สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                       

ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับแจก

 

1.   เอกสารวิชาการประกอบการอบรม

2.  หนังสือชุด  โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่สาธารณชนเรื่องเขตแดนไทยกับ

      ประเทศเพื่อนบ้าน  จำนวน  6 เล่ม ดังนี้

(1)     ประมวลสนธิสัญญา อนุสัญญา ความตกลง MOU และแผนที่ ระหว่างสยาม

     ประเทศไทยกับประเทศอาเซียนเพื่อนบ้าน: กัมพูชา – ลาว – พม่า – มาเลเซีย

(2)  เขตแดนสยามประเทศไทย – มาเลเซีย – พม่า – ลาว – กัมพูชา

(3)  เขตแดนเวียดนาม – จีน – กัมพูชา – ลาว

(4)  เขตแดนจีน – รัสเซีย – มองโกเลีย

(5)  เขตแดนฝรั่งเศส – เนเธอร์แลนด์ – แม่น้ำดานูบ

(6)  ศาลโลก – ศาลอนุญาโตตุลาการ กับข้อพิพาทระหว่างประเทศ

 

      โดย  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ  บรรณาธิการ

                               ผู้เขียน  พนัส ทัศนียานนท์ , สุภลักษณ์  กาญจนขุนดี , พวงทอง ภวัครพันธุ์ ,

       ดลยภาค ปรีชารัชช , อ.อรอนงค์ ทิพย์พิมล, ธนศักดิ์ สายจำปา,

       อัครพงษ์ ค่ำคูณ ,พิเชฐ สายพันธ์ , สุริยา คำหว่าน , รณพล มาสันติสุข ,

                                           มรกต ไมเออร์ , ประสิทธิ์  ปิวาวัฒนพานิช , วิพล  กิติทัศนาสรชัย

 

            3.  เกียรติบัตรการรับการฝึกอบรม

 

           หมายเหตุ  ลำดับที่ 2 -3 จะได้รับเมื่อเสร็จสิ้นการอบรมแต่ละครั้ง

 

ติดต่อสอบถามที่          

                       

มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

            โทร. 02-424-5768, โทร. /โทรสาร 02-433-8713 , 02-882-3850

            E-mail  : kitsunee_tai@yahoo.com

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   

www.textbooksproject.com, www.charnvitkasetsiri.com


 

กำหนดการอบรมวิชาการ 

ครั้งที่  1

โครงการฝึกอบรม “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554

  ห้องประชุมบุษยรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี

 

---------------------------------

 

08.00 - 08.30 . ลงทะเบียน

08.30 - 08.40 น.             กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.พิภพ อุดร   รองหัวหน้าโครงการฯ

08.40 - 08.50 . เปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

08.50 - 09.10 น.            ปาฐกถานำ  “ความสัมพันธ์ลาว – ไทย: แลไปข้างหน้า”  

                                    โดย  ท่านสอนไช สีพันดอน  เลขาพรรคแขวง และเจ้าแขวงแขวงจำปาสัก    

09.10 - 09.30 . ปาฐกถาพิเศษ “เขตแดนของรัฐกับสิทธิมนุษยชนของชุมชน”

                                    โดย  นายแพทย์ นิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

09.30 - 10.00 น. ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ หัวหน้าโครงการฯ มอบหนังสือที่ระลึก

                                   และ พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 .             บทบาทของกลไกระหว่างประเทศ 

- International Court of Justice (ICJ)

- Permanent Court of Arbitration (PCA)

และกรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – กลุ่มประเทศยุโรป

                                                อ.พนัส              ทัศนียานนท์

รศ.ประสิทธิ์       ปิวาวัฒนวนิช

                                                อ.วิพล               กิติทัศนาสรชัย 

ดร. มรกต          เจวจินดา ไมยเออร์

                                                คุณอดิศักดิ์         ศรีสม    ดำเนินการ

12.00 - 13.00 .             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.             แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                                    ห้อง 1 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – จีน เวียดนาม

                                                กับ เพื่อนบ้าน”

                                                 อ.พิเชฐ             สายพันธ์ 

 อ.สุริยา             คำหว่าน

 คุณรณพล         มาสันติสุข

 ดร. ศรีประภา   เพชรมีศรี    ดำเนินการ

                        ห้อง 2 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – ไทยกับเพื่อนบ้าน”

                                                คุณสุภลักษณ์     กาญจนขุนดี 

อ.อัครพงษ์         ค่ำคูณ

อ.ดุลยภาค         ปรีชารัชช 

อ.อรอนงค์         ทิพย์พิมล

รศ.ดร.พิภพ       อุดร      ดำเนินการ

                        ห้อง 3  “เขตแดน – เพื่อนบ้าน – เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น”

ดร.จิตรกร          โพธิ์งาม

ผศ.ดร.ประดิษฐ์  ศิลาบุตร

ผศ.บุณย์เสนอ    ตรีวิเศษ

อ.ดำเกิง           โถทอง

อ.บุญเรือง         คัชมาย์

อ.สมฤทธิ์          ลือชัย    ดำเนินการ

 

                                    ห้อง 4   อภิปราย และ ชมภาพยนตร์ เรื่อง “เนรคุณ” ภาพยนตร์ชิงรางวัล

                                                ออสการ์ ปี 2009  ร่วมสร้างโดย  ผู้กำกับชาวลาวและอเมริกัน 

                                               นำเสนอโดย  ทีมงาน FILM KAWAN  

15.00 - 15.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 17.30 น.           แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                                    ห้อง 1 “มรดกโลกกับปัญหาเขตแดน”
                                                ดร.ชาญวิทย์      เกษตรศิริ

                                                ดร.โสมสุดา        ลียะวณิช 

คุณสาวิตรี          สุวรรณสถิต

ผู้แทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

คุณอดิศักดิ์         ศรีสม     ดำเนินการ

 

ห้อง 2   อภิปราย และชมภาพยนตร์ เรื่อง “ทองปาน” เรื่องราวของคนกับเขื่อน

            โดย  อ.ทรงยศ  แววหงษ์ , คุณไพจง  ไหลสกุล

 

 พิธีกรตลอดงาน                         .สมฤทธิ์   ลือชัย

*  วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม

 

 

 

กำหนดการอบรมวิชาการ  

ครั้งที่ 2

โครงการฝึกอบรม “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2554

  ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร

 

---------------------------------

 

08.00 - 08.30 . ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.             กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.พิภพ  อุดร   รองหัวหน้าโครงการฯ

08.45 - 09.00 . เปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดย อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย

                                    ศ.เพ็ชรี  สุมิตร  ประธานมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มอบหนังสือที่ระลึก

09.00 - 09.30 . ปาฐกถาพิเศษ “เขตแดนของรัฐกับโลกาภิวัตน์”

                                    โดย ศ. ดร.ธเนศ   อาภรณ์สุวรรณ

09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 .             บทบาทของกลไกระหว่างประเทศ 

- International Court of Justice (ICJ)

- Permanent Court of Arbitration (PCA)

และกรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – กลุ่มประเทศยุโรป

                                                อ.พนัส              ทัศนียานนท์

รศ.ประสิทธิ์       ปิวาวัฒนวนิช

                                                อ.วิพล               กิติทัศนาสรชัย 

ดร. มรกต          เจวจินดา ไมยเออร์

                                                คุณอดิศักดิ์         ศรีสม    ดำเนินการ

12.00 - 13.00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                                    ห้อง 1 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – จีน เวียดนาม

                                                กับ เพื่อนบ้าน”

                                                 อ.พิเชฐ             สายพันธ์ 

 อ.สุริยา             คำหว่าน

 คุณรณพล         มาสันติสุข

 ดร. ศรีประภา   เพชรมีศรี    ดำเนินการ

                        ห้อง 2 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – ไทยกับเพื่อนบ้าน”

                                                คุณสุภลักษณ์     กาญจนขุนดี 

อ.อัครพงษ์         ค่ำคูณ

อ.ดุลยภาค         ปรีชารัชช 

อ.อรอนงค์         ทิพย์พิมล

รศ.ดร.พิภพ       อุดร      ดำเนินการ

                        ห้อง 3  “เขตแดน – เพื่อนบ้าน – เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น”

ผศ.ดร.ประดิษฐ์   ศิลาบุตร

ผศ.บุณย์เสนอ     ตรีวิเศษ

อ.ดำเกิง            โถทอง

อ.บุญเรือง         คัชมาย์

คุณประเวส        หอมชื่น

ผศ.ดร.ธำรงศักดิ์              เพชรเลิศอนันต์   ดำเนินการ

 

                                    ห้อง 4   อภิปราย และ ชมภาพยนตร์ เรื่อง “เนรคุณ”  ภาพยนตร์ชิงรางวัล

                                                ออสการ์ ปี 2009 ร่วมสร้างโดย  ผู้กำกับชาวลาวและอเมริกัน 

                                               นำเสนอโดย  ทีมงาน FILM KAWAN  

15.00 - 15.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 17.30 น.           “มรดกโลกกับปัญหาเขตแดน”
                                                ดร.ชาญวิทย์       เกษตรศิริ

                                                ดร.โสมสุดา        ลียะวณิช

คุณสาวิตรี          สุวรรณสถิต

ผู้แทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

คุณจอม             เพชรประดับ   ดำเนินการ

 

พิธีกรตลอดงาน             .สมฤทธิ์   ลือชัย

 

 

 

 

* วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม

 

 

กำหนดการอบรมวิชาการ   

ครั้งที่ 3

โครงการฝึกอบรม “เขตแดนของเรา เพื่อนบ้านอาเซียนของเรา”

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2554

ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่

 

---------------------------------

 

08.00 - 08.30 . ลงทะเบียน

08.30 - 08.45 น.             กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.พิภพ  อุดร   รองหัวหน้าโครงการฯ

08.45 - 09.00 . เปิดโครงการฝึกอบรมฯ  โดย ดร.เตช  บุนนาค

                                    ดร.ชาญวิทย์   เกษตรศิริ  หัวหน้าโครงการฯ  มอบหนังสือที่ระลึก

09.00 - 09.30 . ปาฐกถาพิเศษ   โดย ศ.ดร.ยศ สันตสมบัติ

09.30 - 10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 - 12.00 .             บทบาทของกลไกระหว่างประเทศ 

- International Court of Justice (ICJ)

- Permanent Court of Arbitration (PCA)

และกรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – กลุ่มประเทศยุโรป

                                                อ.พนัส              ทัศนียานนท์

รศ.ประสิทธิ์       ปิวาวัฒนวนิช

                                                อ.วิพล               กิติทัศนาสรชัย 

ดร. มรกต          เจวจินดา ไมยเออร์

                                                คุณอดิศักดิ์         ศรีสม    ดำเนินการ

12.00 - 13.00 . พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น. แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                                    ห้อง 1 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – จีน เวียดนาม

                                                กับ เพื่อนบ้าน”

                                                 อ.พิเชฐ             สายพันธ์ 

 อ.สุริยา             คำหว่าน

 คุณรณพล         มาสันติสุข

 ดร.ศรีประภา     เพชรมีศรี    ดำเนินการ

                        ห้อง 2 “กรณีศึกษาเขตแดนระหว่างประเทศ – ไทยกับเพื่อนบ้าน”

                                                คุณสุภลักษณ์     กาญจนขุนดี 

อ.อัครพงษ์         ค่ำคูณ

อ.ดุลยภาค         ปรีชารัชช 

อ.อรอนงค์         ทิพย์พิมล

รศ.ดร.พิภพ       อุดร      ดำเนินการ

                        ห้อง 3  “เขตแดน – เพื่อนบ้าน – เสียงสะท้อนจากท้องถิ่น”

ผู้แทนจาก มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค

อ.เอกกมล    สายจันทร์     ดำเนินการ

 

                                    ห้อง 4   อภิปราย และ ชมภาพยนตร์ เรื่อง MOVING TO MARS ภาพยนตร์

                                                ว่าด้วยชีวิตผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยง  ภาพยนตร์เพื่อความเข้าใจอนาคต

                                                ไทยกับพม่า

                                               นำเสนอโดย  ทีมงาน FILM KAWAN  

15.00 - 15.30 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 - 17.30 น.           แบ่งห้องสัมมนาหัวข้อเฉพาะ

                                    ห้อง 1 “มรดกโลก : มรดกของใคร
                                                ดร.ชาญวิทย์    เกษตรศิริ

                                                ดร.โสมสุดา        ลียะวณิช

คุณสาวิตรี          สุวรรณสถิต

ผู้แทน คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เชษฐพัฒนวนิช ดำเนินรายการ

ห้อง 2   อภิปราย และชมภาพยนตร์ เรื่อง “ทองปาน” เรื่องราวของคนกับเขื่อน

โดย  อ.ทรงยศ  แววหงษ์, คุณไพจง  ไหลสกุล, คุณจ๋ามตอง

พิธีกรตลอดงาน             .สมฤทธิ์   ลือชัย

* วิทยากรอยู่ระหว่างทาบทาม

 

ad mfa